Jak rozpoznać czy twoje dziecko bierze narkotyki?

Bar­dzo późno dowia­du­jemy się, że ktoś z bli­skich jest nar­ko­ma­nem, a jesz­cze, gdy dowia­du­jemy się ze to są nasze dzieci, jest to jesz­cze bar­dziej bolesne.

Pamię­taj: NIE KAŻDY, KTO ZAŻYŁ NARKOTYK STAJE SIĘ NARKOMANEM.

Aby dojść od pierw­szego razu do uza­leż­nie­nia, droga nie jest zbyt długa i poprze­dzają ja pewne oznaki. Aby w porę zare­ago­wać i nie dopu­ścić do zagro­że­nia poni­żej przed­sta­wiona ścią­gawka przed­sta­wia cha­rak­te­ry­styczne zachowania.

MARIHUANA

Zwróć uwagę na: słod­kawą woń odde­chu, wło­sów i ubra­nia, brą­zowo zie­lone liście i nasionka, nagłe zain­te­re­so­wa­nie hodowlą roślin przez twoje dziecko, fifki, fajki, papie­rową bibułkę

Kon­takt jed­no­ra­zowy: eufo­ria połą­czona z wie­lo­mów­no­ścią, prze­krwie­nie gałek ocznych, nad­wraż­li­wość zmy­słów („razi mnie świa­tło”), kaszel zabu­rze­nia koor­dy­na­cji ruchowej

Dłu­go­trwałe bra­nie: wychu­dze­nie, zabu­rze­nia snu, prze­wle­kłe zapa­le­nie krtani i oskrzeli, apa­tia, trud­no­ści z kon­cen­tra­cją, zmiana nastroju

AMFETAMINA

Zwróć uwagę na: biały pro­szek, tabletki, kap­sułki, krysz­tałki, małe foliowe tore­beczki, igły, strzykawki.

Kon­takt jed­no­ra­zowy: eufo­ria, duży przy­pływ ener­gii, brak potrzeby snu, brak ape­tytu, agre­sja, roz­sze­rze­nie źrenic.

Dłu­go­trwałe bra­nie: bez­sen­ność, wycho­dze­nie, zmiany nastroju, wie­lo­mów­ność, drże­nie koń­czyn, wymioty, roz­sze­rze­nie źrenic, wysypka, halucynacje.

HEROINA

Zwróć uwagę na: igły, strzy­kawki, ślady nakłuć po wstrzyk­nię­ciach, ślady krwi na bie­liź­nie, ”gęsią skórę”.

Kon­takt jed­no­ra­zowy: eufo­ria, nie­po­kój ruchowy lub sen­ność, osła­bie­nie reak­cji na świa­tło, brak ape­tytu, zwę­że­nie źrenic, obni­że­nie ciśnie­nia krwi.

Dłu­go­trwałe bra­nie: wynisz­cze­nie orga­ni­zmu, zapar­cia, zabu­rze­nia men­stru­acji, próch­nica, zmiany zapalne skóry.

KOKAINA

Zwróć uwagę na: biały pro­szek, a w przy­padku cracku jasno­brą­zowe kuleczki ”kamyki”, fajki, małe fla­ko­niki, igły, strzy­kawki, małe foliowe torebeczki.

Kon­takt jed­no­ra­zowy: eufo­ria, pew­ność sie­bie, brak potrzeby snu, wzrost aktyw­no­ści (także sek­su­al­nej), roz­sze­rze­nie źrenic, wytrzeszcz gałek ocznych, katar, ból gar­dła, pocią­ga­nie nosem.

Dłu­go­trwałe bra­nie: wynisz­cze­nie orga­ni­zmu, uro­je­nia prze­śla­dow­cze, omamy, wybuch agre­sji, bez­sen­ność, drgawki, prze­mien­nie brak i wzrost łaknie­nia. Ponadto crack upo­śle­dza oddy­cha­nie, powo­duje utratę wagi i ataki paranoidalne.

LSD

Zwróć uwagę na: malut­kie kar­to­niki z kolo­ro­wymi nadru­kami, kamie­nie do zapalniczek.

Kon­takt jed­no­ra­zowy: zabu­rze­nia koor­dy­na­cji ruchów, drże­nie mię­śni, roz­sze­rze­nie źrenic, mdło­ści, psychoza.

Dłu­go­trwałe bra­nie: omamy z napa­dami lęku, apa­tia, agre­sja lub depre­sja, zanik zain­te­re­so­wań, bez­sen­ność, wiot­kość mięśni.

ECSTAZY

Zwróć uwagę na: białe lub kolo­rowe pastylki z wytło­czo­nymi wzo­rami, popę­kane naczynka krwio­no­śne, zwłasz­cza twa­rzy, po cało­noc­nych zaba­wach w dys­ko­tece. Uwaga! Ecstasy jest zaży­wane naj­czę­ściej pod­czas dys­ko­tek i roz­ma­itych techno-party.

Kon­takt jed­no­ra­zowy: pod­nie­ce­nie, zwięk­szona ener­gia, odpor­ność na zmę­cze­nie i sen, ból głowy.

Dłu­go­trwałe bra­nie: nie­po­kój, depre­sja, para­noja, obni­że­nie spraw­no­ści inte­lek­tu­al­nej, mania prześladowcza.

KLEJE ROZPUSZCZALNIKI SUBSTANCJE WZIEWNE

Zwróć uwagę na: foliowe torby, tuby kleju, smary, zapach che­mi­ka­liów we wło­sach, i na ubra­niu, cha­rak­te­ry­styczny zapach z ust utrzy­mu­jący się nawet kilka dni po zaży­ciu, nasą­czone chustki, szmaty.

Kon­takt jed­no­ra­zowy: nie­zbor­ność ruchów, agre­sja, roz­sze­rze­nie źrenic, kicha­nie, kaszel, krwa­wie­nie z nosa, mdło­ści, wymioty, biegunki.

Dłu­go­trwałe bra­nie: wynisz­cze­nie orga­ni­zmu, prze­krwie­nie spo­jó­wek, zabu­rzeni pamięci, nie­po­kój, przy­gnę­bie­nie, zabu­rzeni snu, oczo­pląs, osła­bie­nie mięśni.

GRZYBY HALUCYNOGENNE

Zwróć uwagę na: róż­nego rodzaju suszone grzybki o zabar­wie­niu żółtawym do czar­nego z prze­świ­tem brązowym

Kon­takt jed­no­ra­zowy: mdło­ści, zawroty głowy, stany lękowe, ślino­tok, odru­chy wymiotne, torsje.

Dłu­go­trwałe bra­nie: panika, kosz­marne wizje, lęki, zanik samo­kon­troli, zała­ma­nie psy­chiczne, wypadki, cho­roby umysłowe.

  • Sygnały mogące świad­czyć, że twoje dziecko może mieć kon­takt ze środo­wi­skiem narkotycznym.
  • nagłe zmiany nastroju (duża aktyw­ność, zmę­cze­nie), izo­lo­wa­nie i zamy­ka­nie się w sobie;
  • nagła zmiana grona dotych­cza­so­wych przy­ja­ciół na innych zwłasz­cza star­szych od siebie;
  • spa­dek zain­te­re­so­wa­nia szkołą, spor­tem i ulu­bio­nymi zajęciami;
  • izo­lo­wa­nie się od innych domow­ni­ków, spę­dza­nie więk­szo­ści czasu samot­nie w swoim pokoju;
  • kłam­stwa i wykręty, wyno­sze­nie z domu war­to­ścio­wych przed­mio­tów, pod­kra­da­nie pieniędzy;
  • nie­wy­tłu­ma­czalne spóź­nie­nia, tzw. ciche powroty do domu lub też prze­by­wa­nie nocne poza domem bez uprzedzenia;
  • tajem­ni­cze, krót­kie roz­mowy telefoniczne;
  • uży­wa­nie tajem­ni­czych okre­śleń pod­czas rozmów.

Co możesz zrobić?

Zazwy­czaj ucie­ka­nie dziecka w świat uza­leż­nień wiąże się głów­nie z ”nie­zro­zu­mie­niem” jego odczuć i potrzeb wieku mło­dzień­czego, oraz nie akcep­to­wa­niem środo­wi­ska i naj­bliż­szego oto­cze­nia. Aby unik­nąć takiego stanu w domu i kręgu rodzin­nym, należy zwra­cać szcze­gólna uwagę na to, co mówi i jakie ma pro­blemy. Dobrze jest zna­leźć czas na wysłu­cha­nie pro­ble­mów, uni­kać zło­śli­wych i kry­tycz­nych porów­nań z innymi rówie­śni­kami. Młody czło­wiek doznaje w ten spo­sób urazu, czuje się odtrą­cony i nie­po­trzebny. Każdą ano­ma­lię w zacho­wa­niu trzeba spraw­dzić i poznać jej przy­czynę, aby w porę pod­jąć odpo­wied­nie dzia­ła­nia. Tań­sze jest zapo­bie­ga­nie ani­żeli lecze­nie. Im wcze­śniej doj­dzie do ujaw­nie­nia skłon­no­ści do środ­ków nar­ko­tycz­nych, łatwiej jest nad tym zapa­no­wać. Jeżeli doj­dzie jed­nak do faktu, że dziecko miało bez­po­średni kon­takt z nar­ko­ty­kiem, co w dzi­siej­szych cza­sach nie jest trudne, nie należy popa­dać w panikę. Należy zasta­no­wić się nad przy­czyną się­gnię­cia po nar­ko­tyki. Może został podany wbrew woli? A może zaszło coś, co spo­wo­do­wało chęć zwró­ce­nia w ten spo­sób na sie­bie uwagi? Być może nagro­ma­dziły się kło­poty w środo­wi­sku szkol­nym czy kole­żeń­skim? A być może powstała nie­od­parta chęć zakosz­to­wa­nia ”zaka­za­nego owocu”?. Należy się zasta­no­wić, w jaki spo­sób Ty jako Rodzic, czy Opie­kun możesz zara­dzić, aby pomóc dziecku w wydo­sta­niu się z matni. Naj­waż­niej­szym jest wychwy­ce­nie symp­to­mów nar­ko­tycz­nych skłon­no­ści. Nie wahaj się zasię­gnąć porady u spe­cja­li­sty, bo zwle­ka­nie grozi tra­ge­dią, która oprócz dziecka dosię­gnie rów­nież Ciebie.

Na koniec pamię­taj o naj­waż­niej­szym: roz­ma­wiaj z dziec­kiem w taki spo­sób, w jaki sam chciał­byś roz­ma­wiać z kimś, kogo kochasz i od kogo potrze­bu­jesz pomocy. Dziecko jest takim samym czło­wie­kiem jak Ty, może cza­sami brak mu doświad­cze­nia, ale czuje i widzi świat na swój spo­sób, a jego „wiel­kie” pro­blemy są dla niego naprawdę WIELKIE.

Strona prowadzona przez:

Fundacja Merkury jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych.