Wałbrzyskie Organizacje Pozarządowe zajmującyce się pomocą społeczną

 • Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela St.O.P
  ul. Mickiewicza 29, 58-300 Wałbrzych, tel. 665 16 60
  www.obronapraw.ngo.org.pl, e-mail: wbpo@poczta.fm

  Udzielanie bezpłatnych porad obywatelskich w sprawach:  mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych i z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, niepełnosprawności, kontaktu obywatela z instytucją, pozbawienia wolności, spadków, sporów sąsiedzkich, zadłużeń, własności i innych praw.

 • Stowarzyszenie Edukacyjne „INTEGRITAS” Rodzina-Szkoła-Środowisko
  ul. Poselska 7/4, 58-316 Wałbrzych, tel./fax 74 843 17 60
  www.integritas.hg.pl , e-mail: integritas@poczta.onet.pl

  Pomoc w zakresie oświaty, edukacji, wychowania. Sport, rekreacja, turystyka, wypoczynek, religia. Prowadzone działania: wsparcie psychopedagogiczne, doskonalenie zawodowe dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.

 • Stowarzyszenie „Integracja dla Wałbrzycha”
  ul. Forteczna 40/32, 58-316 Wałbrzych, tel. 608-215-826
   www.idw.free.ngo.pl, e-mail: idw@free.ngo.pl

  Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie wszelkich działań integrujących społeczności lokalne wokół idei samorządności.

 • Stowarzyszenie Przyjaźń-Dom-Rodzina
  ul. 1 Maja 135, 58-305 Wałbrzych, tel. 600 302 258

  Pomoc osobom ubogim, bezdomnym i samotnym matkom.

 • Towarzystwo Pomocy Dzieciom oddział powiatowy
  ul. B. Chrobrego 45, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 846 16 06

 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
  ul. Wrocławska 115, 58-303 Wałbrzych, tel. 74 66 64 380
  www.kopd.walbrzych.pl

  Zakres i formy udzielanej pomocy: zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne, profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży i ich rodzin w trudnych warunkach środowiska zagrożonego alkoholizmem, bezrobociem, przeciwdziałanie bezradności i przemocy w rodzinie.

 • Fundacja pomocy dzieciom „Salvator”
  ul. Armii Krajowej 4, 58-302 Wałbrzych
  e-mail: salvator36@gmail.com

  Działalności społecznie użyteczna w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innych.

 • Fundacja „Carpe Diem
  ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych, tel. 666 536 078
  www.carpediem.free.ngo.pl, e-mail: carpediemfundacja@gmail.com

  Fundacja pomaga: bezrobotnym poszukującym zatrudnienia, biednym, chorym, niepełnosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej, utalentowanym uczniom, ofiarom wypadków drogowych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen.

 • Fundacja Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna dla Wałbrzycha Bieda
  ul. Mickiewicza 7 lok. 14-16, 58-300 Wałbrzych,  tel. 660 30 64, 692 070 786

  Pomoc prawna i psychologiczna – bezpłatna, porady o pracę – bezpłatne, pośrednictwo pracy – bezpłatne, porady socjologa i doradcy prawa gospodarczego – bezpłatne, pomoc materialna niepieniężna dla bezrobotnych i wykluczonych społecznie, szkolenia w zakresie obsługi komputera dostosowane do indywidualnych potrzeb osób szkolonych – zakończone weryfikacją umiejętności nabytych, oraz potwierdzone zaświadczeniem.

 • Stowarzyszenie „Inaczej”
  ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych, tel. 604 335 006
  e -mail: stowarzyszenieinaczej@o2.pl

  Stowarzyszenie reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób wykluczonych społecznie, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych jak również ich rodzin, opiekunów prawnych i osób zawodowo związanych z tym problemem.

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Horyzont”
  ul. Makuszyńskiego 9 lok. 14, 58-309 Wałbrzych, tel. 79 6 106 510

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy
  ul. Gdańska 2, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 665 16 55
   www.pkpswalbrzych.pl, e-mail: pkps.walbrzych@wp.pl

  Celem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, dzieciom i młodzieży zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski
  ul. Duracza 15a, 58-309 Wałbrzych 74 665 16 50, 74 648 91 91
  e-mail: zmpkpswalbrzych@interia.pl

 • Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie – Klub Abstynenta „Odnowa”
  ul. B. Krzywoustego 53A, 58-300 Wałbrzych, 600 440 974
  www.odnowa.walbrzych.pl, e-mail: sktwrodnowa@wp.pl

  Obszary działalności Stowarzyszenia: propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia w rodzinie, udzielanie informacji i pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.

 • Stowarzyszenie MONAR – MARKOT
  ul. Moniuszki 109, tel./fax 74 842 10 06
  www.walbrzych.monar.org

  Celem nadrzędnym Stowarzyszenia MONAR jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia, społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, żyjących z HIV, dzieci i rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób chorych, uchodźców politycznych.

 • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sudety”
  ul. Gdańska 2, 58-300 Wałbrzych, tel. 694 865 919
  e-mail: sps.sudety@wp.pl

  Pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
  ul. Krasińskiego 8, 58-309 Wałbrzych, tel. 74 641 97 57, tel./fax 74 641 97 51
  www.opiekapaliatywna.hb.pl, e-mail op@opiekapaliatywna.hb.pl

  Oddział jest organizacją pożytku publicznego, realizującą zadania publiczne w zakresie:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2) działalności charytatywnej;
  3) ochrony i promocji zdrowia;
  4) działania  na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  7) promocji i organizacji wolontariatu;
  8) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia.

 • Wałbrzyskie Stowarzyszenie Osób Szczególnej Troski „Reedukacja”
  ul. Broniewskiego 83, 58-309 Wałbrzych, tel. 74 841 54 66

  Integracja ludzi chorych ze społeczeństwem. Przeciwdziałanie dyskryminacji i izolacji osób chorych psychicznie. Psychoedukacja społeczeństwa dot. chorób psychicznych.
  Psychoterapia. Psychoedukacja. Działania artystyczne. Pomoc w walce z bezradnością.
  Przywrócenie sensu życia i chęci do działania. Zapewnienie warunków spędzania wolnego czasu.

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
  ul. Andersa 187, 58-304 Wałbrzych, tel. 74 841 54 53
  www.dson.free.ngo.pl

  Zakres prowadzonej przez stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Strona prowadzona przez:

Fundacja Merkury jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się rozwiązywaniem problemów społecznych.